LASTEAIAST

Lasteaiast

➤ Dokumendid

➤ Lasteaia laul

➤ Personal

➤ Nõlvaklaste sünnipäevad

➤ Hoolekogu

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Huvitavat lugemist

➤ Nõuanded lapsevanemale

➤ Lapsesuu

➤ Tervist edendav lasteaed

➤ Hea lasteaed

➤ Projektid

 

 

 

 

 

Lasteaia põhiväärtused

Nõlvaku Lasteaias tegeletakse väärtusarendusega igapäevaselt, mille väljundiks on ühissündmused, õppekäigud, õppe- ja kasvatustegevused ning suhtlus erinevate lasteaiaga seotud osapoolte vahel.

Lasteaia põhiväärtused on kirja pandud õppekavas, milleks on:

TERVIS– loome hooliva ja tasakaalustatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis soodustab aktiivset liikumist õues, toetab laste füüsilist ja vaimset  heaolu, sotsiaalsete kompetentside arengut, emotsionaalset vastupidavust ning aitab eakohaselt kujundada väärtuslikke toitumis- ja tervisehoiakuid.

SÕBRALIK KOOSTÖÖ– kaasame lapsed ja nende pered ning erinevad huvigrupid sh. töötajad, hoolekogu, teised lasteaiad, KOV jt. avatud ja sõbraliku õhustikuga õpi- ja kasvukeskkonna loomisesse. Seeläbi toetame laste kasvamist õnnelikeks, empaatilisteks, viisakateks, enda ja teistega arvestavateks, julgeteks ja hoolivateks täiskasvanuteks. 

LOOVUS– kaasame lapsed tegevuste planeerimisse, tekitame ja hoiame lapses huvi olla tegevuste protsessis osaline ja anname lastele aega iseseisvaks valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduseks. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist.

KESKKONNAHOID– uurides koos lastega meid ümbritsevat looduskeskkonda, väärtustades õuesõpet ja jälgides säästva tarbimise tavasid, loome üheskoos õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab loodust hindavate,  elusloodusega empatiseerivate ja looduskaitset väärtustavate maailmakodanike kasvamist.

Lasteaia 2022/23 õppeaasta põhiväärtusteks on AKTIIV-JA PROJEKÕPE, VAIMNE TERVIS JA FANTAASIA.

AKTIIV- JA PROJEKTÕPE - lapse kasvamine iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks isiksuseks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma  arvamusele. Projekt põhineb laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub ühele kindlale teemale. Lapse mõtted pole õiged ega valed, sest lähtuvad tema enda kogemusest. Projekti teemad on lapsele endale huvipakkuvad. Laste algsetel ettepanekutel põhinev kujundatakse õpetajatega koos kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega ettevõtmine.

VAIMNE TERVIS  – laps on heaoluseisundis, milles ta realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, tal on eakohased sotsiaalsed oskused, tänu millele laps tahab ja suudab suhestuda ning kohaneda ümbritseva keskkonnaga, seda tajuda, mõista ja tõlgendada ning vajadusel muuta. Lapsel suhtleb teiste inimestega meeleldi, ta vaimse tervise seisund võimaldab teistest hoolida ja armastada, mis omakorda võimaldab kogeda elu tähenduslikuna ja olla loominguline ning produktiivne õppija.

FANTAASIA – laps saab ise valida mängu teema, vahendid ja sisu. Mängides annab ta mängule oma isiksusliku tähenduse ehk mõtte. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist. Loovmängud, läbi mille saab laste fantaasiamaailm avalduda on rolli-, lavastus- ja ehitusmängud.