LASTEAIAST

Lasteaiast

➤ Dokumendid

➤ Lasteaia laul

➤ Personal

➤ Nõlvaklaste sünnipäevad

➤ Hoolekogu

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Huvitavat lugemist

➤ Nõuanded lapsevanemale

➤ Lapsesuu

➤ Tervist edendav lasteaed

➤ Hea lasteaed

➤ Projektid

 

 

 

 

 

Hoolekogu

Hoolekogu on koolieelse lasteasutuse seaduse järgi alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 Hoolekogu:

1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2. annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3. teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6. otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Nõlvaku Lasteaia hoolekogu koosseis 2022/23 õppeaastal

Rühm

Esindaja 

Naerulinnud

Eilika Mätas (hoolekogu esinaine)

Õnneseened

Helin Kask

Liblikad

Ulvi Peebu

Vikerkaar

Eva Volke

Allikalapsed

Kerlin Erman

Karu-Sellid

Janne Kivila

Õpetajate esindaja

Triin Lait

Õppealajuhataja 

Karolin Kabanen

Direktor

Merle Perm

Saue vallavalitsuse esindaja

Birgit Tammjõe-Tulp