LASTEAIAST

Lasteaiast

➤ Dokumendid

➤ Lasteaia laul

➤ Personal

➤ Nõlvaklaste sünnipäevad

➤ Hoolekogu

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Huvitavat lugemist

➤ Nõuanded lapsevanemale

➤ Lapsesuu

➤ Tervist edendav lasteaed

➤ Hea lasteaed

➤ Projektid

 

 

 

 

 

Hea lasteaed

Nõlvaku Lasteaeda on saanud TÜ eetikakeskuelt väärtuskasvatuse konverentsil tiitli ja rändauhinnaga  „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016". Lisaks tunnustati lasteaeda ka tiitliga „Hea lasteaia edendaja 2016".

Hea kooli ja lasteaia mudeli eesmärk on sõnastada, mis iseloomustab head kooli ja lasteaeda, ning leida tunnused, mis näitavad nende aspektidega tegelemist. 

„Hea lasteaia edendaja" tiitliga tunnustatakse õppeasutust, kes on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii laste kui lasteaia töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

"Väärtuskasvatuse lasteaia"  tiitliga käib kaasas  dolomiidist karikas. Karikasse pannakse igal aastal kasvama puu, mis jääb tunnustatud lasteaeda.

„Rändauhinna eesmärk on tunnustada lasteaia süsteemset ja tulemuslikku tegutsemist tervikliku isiksuse kasvamist toetava keskkonna loomisel. Rändauhind antakse välja väärtusprogrammi raames. Rändauhinna andmisel arvestatakse hea lasteaia mudeli aspektidest lähtuva eneseanalüüsi väärtusarenduslikku külge: väärtustes kokkuleppimise protsessi, väärtustest lähtumist nii õppetegevuses kui lasteaiakultuuris, lapsekesksust, süsteemsust, kõikide osapoolte kaasatust ja arendamistegevuse järjepidevust" (Allikas: www.eetika.ee). 

Nõlvaku Lasteaeda tunnustati sidusa ja tervikliku analüüsi, teadliku väärtuskasvatuse, kaasava juhtimise ning tugeva meeskonnavaimu kujundamise eest. See oli suur tunnustus kogu lasteaiaperele ning andis meile kinnitust, et need väärtused mida meie oluliseks peame, kõnetavad ka teisi. 

Head lasteaeda saab kirjeldada erinevate kriteeriumite alusel.

Aspektid on jagunenud nelja valdkonna vahel, jagunemine just nendeks valdkondadeks põhineb sisehindamise aruandel.

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ NING LAPSE ARENGU HINDAMINE

➤ Selgitatakse välja iga lapse individuaalsed vajadused ning arvestatakse nendega õppe- ja kasvatustöös

➤ Aidatakse lastel seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega

➤ Kasutatakse meetodeid ja ülesandeid, mis soodustavad avastamist ja katsetamist

➤ Analüüsitakse ja hinnatakse õppe- ja kasvatustööd

➤ Õppe- ja kasvatusprotsessis kasutatakse mängu

➤ Lastes kujundatakse iseseisvust

➤ Pööratakse tähelepanu sotsiaalsete oskuste (sh kommunikatiivsete, väljendus- ja arutlusoskuste) arendamisele

➤ Kujundatakse lastes loovust, algatusvõimet ja vastutustunnet

➤ Kujundatakse lastes mõtlemise- ja probleemilahendamise oskust

➤ Kujundatakse lastes hoolivust ning austust iseenda, vanemate, teiste laste, kaaskodanike ja kõige elava vastu

➤ Lastele võimaldatakse katkestamatut mänguaega

➤ Jälgitakse ja hinnatakse lapse arengut

➤ Antakse tagasisidet lapse arengu kohta lapsele endale ja lapsevanematele

➤ Tunnustamise kord on välja töötatud ja lasteaiaperele teada

➤ Lasteaias on olemas toimivad tugisüsteemid (nt logopeed-kõneravi, eripedagoog, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine)

➤ Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid ja neid traditsioone peetakse oluliseks

KASVAMIST JA ARENGUT TOETAV KESKKOND

➤ Lastele ja õpetajatele meeldib lasteaias käia ja nad tunnevad sellest rõõmu

➤ Lasteaiapere liikmeid ühendab oma lasteaia tunne

➤ Lastest hoolitakse ning arvestatakse nende tunnete ja arvamustega

➤ Lapsi kaasatakse kasvukeskkonna kujundamisse ja reeglite loomisesse

➤ Kasvukeskkond pakub võimalusi mitmekesiseks mänguks ja laste tegutsemiseks väikestes gruppides

➤ Õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on turvaline ja tervislik ning ülemäärase stressita (välditakse päeva üleplaneerimist)

➤ Kasutatakse ea- ja arengukohaseid mängu- ja õppevahendeid

➤ Info probleemide kohta jõuab juhtkonnani ning tegeletakse probleemide lahendamise ja ennetamisega

➤ Kujundatakse tervislikke eluviise (sh pööratakse tähelepanu tervislikule toitumisele, hügieenile, õuesviibimisele)

➤ Arvestatakse laste eripäradega (sh toitumuslike eripäradega) ning erivajadustega

JUHTIMINE

➤ Lasteaial on olemas teadlik sihiseade (seatud eesmärgid ning nende poole liikumise kava), millest lähtutakse oma igapäevases tegevuses

➤ Väärtusarendusega tegeletakse süsteemselt ja järjepidevalt

➤ Lasteaia töötajad saavad sisulist tagasisidet oma tööle

➤ Juhtimine on avatud, innustav, kaasav ja õiglane ning lasteaia juhataja on heaks eeskujuks kogu lasteaiaperele

➤ Lasteaia personal on professionaalne ja arengule orienteeritud, tegeletakse eneserefleksiooniga

➤ Lasteaia juhataja motiveerib lasteaia töötajaid ning toetab nende arengut

➤ Töötajad on informeeritud lasteaias toimuvast ja nad on teadlikud, millest lähtuvalt otsuseid tehakse

➤ Ressursse (töötajate ja laste aega, raha, ruume jms) kasutatakse tõhusalt parima tulemuse saamiseks

➤ Ressursside tõhusa kasutuse planeerimisse on kaasatud erinevad osapooled

KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED

➤ Toimib koostöö lasteaiapere eri osapoolte vahel: koostöö on efektiivne õpetajate-õpetajate, õpetajate-laste, laste-laste, õpetajate-lapsevanemate, õpetajate-juhtkonna, lapsevanemate-tugipersonali, õpetajate-tugipersonali, lasteaed-kogukond tasandil, kasutatakse erinevaid koostöö vorme

➤ Lasteaed teeb koostööd teiste lasteaedade või asutustega, et jagada oma kogemust, muresid ning rõõme

➤ Soodustatakse vanemate enesetäiendust, harjumusi lasteaiaga koostööd teha ning perede võimalusi üksteiselt õppida

➤ Õpilased, õpetajad jt lasteaia töötajad ning lapsevanemad juhivad ja/või on kaasatud erinevatesse lasteaia projektidesse

➤ Lasteaia eri osapooled tegelevad omavaheliste konfliktide ennetamise ja lahendamisega

➤ Aidatakse kõiki abivajavaid osapooli (Allikas: www.eetika.ee)