LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Kodukord

KINNITATUD
 

Direktori kk 04.01.2022 nr 1.1/2/2022

Pedagoogide koostöökoosolekul 04.01.2022 nr 11/21-22

 

Nõlvaku Lasteaia kodukord

Nõlvaku Lasteaia kodukord on koostatud Nõlvaku Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ning lapsevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

 1. Üldine

 

 1. 1 Nõlvaku Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00 – 19.00.
 2. 1.1. Vastavalt Töölepinguseadusele (RT I 2009, 5,35) lühendatakse lasteaia lahtiolekuaegu uusaastale (01.jaanuar), Eesti Vabariigi aastapäevale (24. veebruar), võidupühale (24. juuni) ja jõululaupäevale (24. detsember) eelneval tööpäeval, kui nimetatud püha on jooksva aasta kalendris tööpäeval või laupäeval, kolme tunni võrra.
 3. 1.2. Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
 4. 2. Lasteaia rühmad töötavad päevakava alusel.
 5. 3. Rühmade õppe- ja kasvatustegevustes lähtutakse lasteaia õppekavast, rühmade õppeaasta tegevuskavadest ja nädalaplaanidest.
 6. 4. Lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe-, arengu- ja tegevuskavaga, rühma õppeaasta tegevuskavaga ning nädala- ja päevaplaaniga.
 7. 5. Lapsevanemal on õigus ja võimalus kõikide avalduste ja ettepanekutega kirjalikult pöörduda lasteaia direktori või hoolekogu poole.
 8. 6. Informatsiooni lasteaia päevakava, uudiste, teadete, soovituste jm kohta saab lasteaia kodulehelt aadressil www.nolvakulasteaed.ee, rühma infostendilt ja lasteaia personalilt.
 9. 7. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lapse rühma perekonna kontaktandmed (vanemate nimed, telefoninumbrid, kodune aadress, e-posti aadressid ning kolmanda kontaktisiku telefoninumbri), mille muutumisest tuleb koheselt teavitada ka rühma personali. Andmete andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist lasteaia, valla asutuste  ning asjasse puutuvate valla lepingupartnerite (teenuste osutajad, nagu näiteks toitlustaja) poolt.
 10. 8. Lasteaial on õigus pildistada, filmida, dokumenteerida lasteaias toimuvat ja kajastada lasteaias toimuvate ürituste pilte lasteaia kodulehel ning kohustus mitte eksponeerida neid lapsi, kelle vanemad on lasteaia direktorile vastavasisulise avalduse teinud läbi „Laps tuleb lasteaeda" ankeedi või muul kirjalikul ja taasesitataval moel.
 11. 9. Lasteaias toimuvaid sündmusi ja igapäevaseid tegemisi võib fotografeerida, filmida vm salvestisi teha ainult juhtkonna loal, v.a vanematega koos toimuvatel lasteaiasündmustel
 12. 10. Lapse peo päeval on soovitav lapse rühmas kohal olla vähemalt 10-15 minutit enne peo algust, et lapsevanem saaks aidata last riietumisel ning laps saaks harjuda vanema(te) kohaloluga.
 13. 11. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete, nt nooremate-vanemate õdede-vendade, käitumine ei häiriks esinejaid.
 14. 12. Kui lapsevanema ning rühmaõpetajad viibivad lasteaias ühissündmustel nii toas kui õues koos, vastutavad lapse heaolu eest nii lapsevanem kui ka rühmaõpetajad koos.
 15. 13. Kui lapsevanem viibib ja liigub koos lapsega lasteaia territooriumil (õuealal, rühmaruumis, koridoris jne), vastutab lapse eest lapsevanem.
 16. 14. Kriisiolukorras kasutame „Hädaolukorra lahendamise plaanis" (HOLP) ning „Probleemolukordade lahendamise sekkumiskavas" sätestatud juhiseid.

 

 1. Lapse lasteaeda toomine ja sealt viimine
 2. 1. Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal, järgides samaaegselt rühma päevakava ja lasteaia lahtiolekuaega.
 3. 2. Lapsevanem täidab lasteaeda tulles Tere tulemast lasteaeda ankeedi, millele vajadusel koostatakse avaldus kolmandate isikute lapse lasteaiast viimise lubamiseks/mitte lubamiseks (Tere tulemast ankeet Lisa 1).
 4. 3. Lasteaia siseruumides ei ole lubatud liikuda välisjalanõudega. Tuulekojas võtab laps oma välisjalanõud rühma kaasa, lapsevanem jätab välisjalanõud esimese korruse trepikoridori.
 5. 4. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel. Õppe- ja kasvatustegevuste ajad kajastuvad rühma päevaplaanis ning on kättesaadavad rühma õpetajatelt, infostendidelt, Eliis.ee keskkonnast ja lasteaia kodulehelt.
 6. 5. Lapsevanemal on kohustus oma lapsele lasteaeda järgi tulla vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist – 18.45.
 7. 6. Kui lapsevanem ei ole lapsele kella 19.00-ks järgi tulnud või hiljemalt samaks ajaks rühma õpetajat erakorralisest hilinemisest teavitanud, siis võtab õpetaja ühendust lapsevanema(te)ga, Tere tulemast ankeeti märgitud kolmanda isikuga, vajadusel ka politseiga.
 8. 7. Lapse lasteaeda tulekul on lapsevanem kohustatud lapse isiklikult õpetajale üle andma, olles eelnevalt lapse lasteaiapäevaks valmis seadnud, st välisriided vahetanud, välimuse korrastanud.
 9. 8. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest alates hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale isiklikult üle andnud.
 10. 9. Lapse lasteaiast lahkumiseks peab lapsevanem isiklikult lapsele järgi tulema. Kui see ei ole võimalik, siis on lapsevanem kohustatud rühma personali teavitama, kes lapsele järgi tuleb.
 11. 10. Õpetajad ei anna last lasteaiast lahkumiseks üle kui:
  • lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus
  • lapsele tuleb järgi alla 15-aastane alaealine isik
  • lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem ei ole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi vanem isiklikult.
 12. 11. Vastutus lapse eest kandub õpetajalt lapsele järgi tulnud isikule üle hetkest, mil õpetaja lapse talle järgi tulnud isikule üle annab.
 13. 12. Lapse haigestumisest või muul põhjusel puuduma jäämisest tuleb lapsevanemal teavitada lapse rühma personali, samuti tuleb lapse rühma teavitada peale pikemat puudumist taas lasteaeda tulles, et garanteerida alates järgmisest päevast lapsele toitlustus. Rühma kontakttelefoni numbri saab rühma infostendilt, õpetajatelt või lasteaia kodulehelt.
 14. 13. Lasteaia territooriumile sisenedes ning sealt lahkudes tuleb enda järel värav sulgeda riiviga.

 

 1. Lapse tervis
 2. 1. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul täidab lapsevanem lapse andmete kohta ankeedi „Tere tulemast lasteaeda" ning toob allergiate ja toidutalumatuse vms kohta arstilt tervisetõendi.
 3. 2. Lapsevanemal on kohustus lasteaeda tuua üksnes terve laps.
 4. 3. Lasteaed ei võta vastu last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Samuti ei võta lasteaed vastu ilmsete haigustunnustega (nt silmapõletik, tugev lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik jne) last. Lapse lasteaiapäeva jooksul haigestumise või vigastamise korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ning võtab ühendust lapse vanema(te)ga ning palub haige laps lasteaiast ära viia. Vajadusel antakse lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmaabi.
 5. 4. Lapse haigestumisel nakkushaiguse tunnustega (nt kehatemperatuuri tõus, lööve, oksendamine, kõhulahtisus) on arstlik läbivaatus lapsele kohustuslik. Nakkushaiguse diagnoosi korral tuleb lapsevanemal teavitada koheselt ka lasteaeda, et lasteaed saaks teisi lapsevanemaid võimalikust nakkusohust informeerida.
 6. 5. Erihoolt või tähelepanu vajavast lapsest (nt voodi märgamine, tundlikud kõrvad, liigne higistamine jms), tuleb lapsevanemal informeerida lapse rühma personali.
 7. 6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid ega vitamiine.
  1. 6.1. Ravimeid antakse lapsele vaid kroonilise terviserikke korral või erandjuhul (nt diabeet) arsti kirjalikul ettekirjutusel ja määratud annustes üksnes lapsevanema vastutusel ja kirjalikul kokkuleppel lasteaia direktoriga.
 8. 7. Kõik rühmad käivad sõltuvalt ilmastikutingimustest iga päev 1-2 korda õues. Laste õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikust välisõhu temperatuurist, st tuule-külma indeksist.
 9. 8. Peale hommikupoolsel ajal toimunud ujumistegevust lapsi õue ei viida.
  1. 8.1. Sobiva ilma korral viibivad lapsed õhtupoolsel ajal õues ka juhul, kui hommikul on olnud ujumistegevus, nt kevadel, suvel ja sügisel.

 

 1. Laste riietumine
 2. 1. Lapsevanema ülesanne on hoolitseda, et tema lapsel oleks lasteaias vajalikud ohutud toa- ja õueriided.
 3. 1.1. Õuesolekuks on vajalikud ilmastikule vastavad mugavad välisriided ja -jalanõud.
 4. 1.2. Nii toa- kui ka õueriiete ja -jalanõude tõmblukud peavad olema terved, nööbid ja trukid ees ning töötama.
 5. 1.3. Toas olemiseks on vajalikud eraldi toariided ja -jalanõud. Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, mis ei määri põrandat ning mille jalga panemisega ja jalast ära võtmisega saab laps ise hakkama.
 6. 2. Lasteaia personal soovitab lapse kojumineku ja lasteaias mängimise õueriided hoida eraldi.
 7. 3. Lasteaed ei vastuta lapse õuesolekul kantavate riiete ja jalanõude esteetilise välimuse eest.
 8. 4. Lasteaias peavad lapsel kindlasti olema:
 • üks täiskomplekt vahetusriideid, st aluspesu, sokid ja/või sukkpüksid, pluus, seelik ja/või püksid
 • magamisriided
 • kamm või juuksehari ning vajadusel juukseklambrid ja patsikummid
 • vajadusel liikumistegevuseks eraldi riietus.
 1. 5. Ujumispäeval tuleb lapsele kaasa panna tema nimega kott, kus on käterätik, ujumismüts, ujumispüksid või ujumiskostüüm ja hommikumantel.
 2. 6. Ujumise päeval ei tohiks lapsel olla rippuvaid ehteid (kuna laps võib ennast ja teisi ujudes vigastada) ega lapse kehal olla ajutisi tätoveeringuid.
 3. 7. Lapsel peab olenemata aastaajast olema võimalus panna pähe ilmastikule sobiv peakate.
 4. 8. Jahedamal perioodil peavad lapsel olema vett ja pori hülgavad kindad, soovitavalt labakindad. Sõrmikud on soovitatavad lastele, kes oskavad neid ise kätte panna.
 5. 9.  Lapse riiete ja jalanõude kaduma ning vahetusse minemise vältimiseks soovitame need varustada lapse nimega.

 

 1. Toitlustamine
 2. 1. Nõlvaku Lasteaed on ühinenud Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.
 3. 2. Lasteaia toit valmistatakse Saue Valla allasutuse köögis, nt Nõlvaku Lasteaias või toitlustaja poolt määratud asukohas.
 4. 3. Toitlustaja leidmiseks korraldab seadusega ette nähtud korras riigihanke Saue Vallavalitsus. 
 5. 4. Toit transporditakse kinnistes nõudes toidukäruga rühma, söömine toimub rühmaruumis.
 6. 5. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid ning lähtutakse õigusaktidega koolieelsete  lasteasutuste toitlustamisele kehtestatud nõuetest.
 7. 6. Nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil ning lasteaia kodulehel.
 8. 7. Lasteaiapäevas on kolm söögikorda, mis on iga vanuserühma päevakavas kindlatel kellaaegadel. Lisaks kolmele toidukorrale pakutakse lastele värsket, toorest, tervislikku puu-ja juurvilja: porgand, kaalikas, õun, pirn, arbuusilõik, banaan vm.
 9. 8. Lapse allergiast ning muudest ettekirjutustest toidu osas tuleb teavitada lapse rühma personali ning toitlustajat e-posti aadressil.
 10. 9. Toitlustamisega seotud küsimustele annab vastuse lasteaia köögi juhataja, lasteaia direktor ja toitlustaja esindaja. Lasteaia personal kontakteerub vajadusel täiendavalt Saue valla tugiteenuste korraldamise eest vastutava isikuga.
 11. 10. Laste sünnipäevade tähistamine lasteaias on soovitav rühmaõpetajatega kokku leppida. Vältida tuleb kiiresti riknevaid  ja  lühikese realiseermisajaga toiduaineid. Soovides rühmakaaslasi kostitada, tuleb arvestada, et rühmas on kuni 24 last.
 12. 11. Toitlustamine on garanteeritud kõikidele lastele, kes on lasteaias hiljemalt hommikul kell 09.00, või kelle kohta on eelnevalt selleks ajaks teatatud, et laps saabub hiljem lasteaeda.
 13. 12. Toitlustaja arvestab lõuna- ja õhtusöögi saajate hulka lapse, kes jõuab lasteaeda enne kella 09.00 või kelle hilisemast saabumisest on lasteaeda teavitatud.

 

 1. Lasteaia tasu
 2. 1. Lasteaia tasu koosneb:
  • Saue vallavolikogu määrusega Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord kehtestatud lapsevanema osalustasust.
  • Lapse toidupäeva maksumusest, kinnitatud Saue vallavolikogu määrusega Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kord, mille suurus kujuneb lasteaias oldud päevade arvu järgi.
 3. 2. Lasteaia osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e- posti aadressile elektrooniliselt. Kui e-posti aadress puudub, saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
 4. 3. Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest.
  1. 3.1. Osalustasu määr on kehtestatud Saue vallavolikogu määrusega Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord.
  2. 3.2. Osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu kaotab laps õiguse lasteaiakohale ning tema asemele võetakse järjekorra alusel uus laps.
 5. 4. Lasteaia tasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.
 6. 5. Toiduraha arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.
  1. 5.1. Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul kohaloldud päevade arvu eest.
  2. 5.2. Arve toiduraha tasumise kohta esitab toitlustaja paberkandjal rühma või e-posti teel lapsevanemale.
  3. 5.3. Kahekuise söögiraha võlgnevuse korral lõpetatakse lapse toitlustamine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

 

 1. Mänguasjad
 2. 1. Laps võib lasteaeda kaasa tuua koduseid mänguasju vaid juhul, kui need on nii lapsele endale kui ka teistele lastele ohutud, puhtad ja tugeva konstruktsiooniga. Lubatud ei ole liiga väikesed, kallid ja õrnad mänguasjad, mängurelvad, raha, teravad esemed (nt nõelad, tööriistad).
  1. 1.1. Lasteaeda on soovitav korraga kaasa võtta 1-2 mänguasja, täpsem info mänguasjapäevast või muust mänguasjade kaasavõtmisega seonduvast on rühmapõhine.
  2. 1.2. Lasteaeda kaasa toodud mänguasjade puhul kehtib põhimõte –

 „ma olen lahke ja luban ka teistel lastel oma asjadega mängida!".

 1. 2. Mistahes rattaga või rulluiskudega rühmaõpetajate vastutusajal sõites peab laps kandma kiivrit, mis on personaalne, st ei ole mõeldud sõbrale kasutamiseks, soovitavalt ka küünarnuki-, randme- ja põlvekaitsmeid.
  1. 2.1. Rataste, tõukerataste ning rulluiskudega sõitmine toimub üksnes selleks ettenähtud päeval ja kohas, mille kohta saab infot rühma õpetajatelt.
  2. 2.2. Rataste, tõukerataste ning rulluiskudega hoovialal sõitmine ei ole laste turvalisuse tagamise kaalutlustel lubatud, kuna hoovis puuduvad selleks sobilikud liiklusrajad.
 2. 3. Rataste hoidmiseks on lasteaia sissepääsu juures rattahoidjad, kuhu ratast parkides on soovitav see võimalusel ka lukustada.
  1. 3.1. Lasteaia personal ei vastuta rattahoidjasse pargitud rataste eest.
 3. 4. Kelkude hoidmiseks on vajadusel lasteaia õuealal kaksikpaviljon. Ladustades kelkusid palume need üksteise otsa virna panna. Kõik kelgud peavad olema varustatud lapse nimega.
 4. 5. Lasteaeda kaasa võetud mängu- ja muude isiklike asjade kadumise või katki minemise eest lasteaia personal ei vastuta. Kaasa võetud mänguasjade purunemise eest vastutab mänguasja kaasa võtnud lapse pere.

 

 1. Mobiiltelefonid ja muud väärtesemed
 2. 1. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa mobiiltelefone ja muid elektroonilisi suhtlemisvahendeid (õpetajal on õigus need lapselt hoiule võtta ja õhtul lapsevanemale üle anda). Ilma salvestamise ja helistamisvõimaluseta kellasid võib laps kasutada lasteaiapäeva jooksul rühmaõpetaja poolt sätestatud tingimustel. Kapis olevate nutiseadmete eest lasteaed ei vastuta.
 3. 2. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa raha ega muid väärtesemeid. Lasteaed ei vastuta nende kadumise eest.

 

Mõnusat koostööd soovides

 

Nõlvaku lasteaiapere