LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema algatusel esitab lapsevanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse läbi Saue haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO https://piksel.ee/arno/saue/ hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg. 

 

Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:

1) kui laps läheb kooli;
2) vanema avalduse alusel, kui laps lahkub lasteaiast;
3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

 

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

 

Kui vanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteaeda vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, siis on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.


Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kohta saab täpsemalt lugeda SIIT!

Saue vallavalitsuse korraldusega Elukohajärgse kooli määramine 2023/2024 õppeaastaks saab tutvuda SIIT!