LASTEAIAST

Lasteaiast

➤ Dokumendid

➤ Lasteaia laul

➤ Personal

➤ Nõlvaklaste sünnipäevad

➤ Hoolekogu

➤ Lasteaia põhiväärtused

➤ Huvitavat lugemist

➤ Nõuanded lapsevanemale

➤ Lapsesuu

➤ Tervist edendav lasteaed

➤ Hea lasteaed

➤ Projektid

 

 

 

 

 

Lasteaiaga seotud dokumendid

➤ Nõlvaku lasteaia põhimäärus - põhimäärus sätestab Nõlvaku Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, hoolekogu liikmete valimise korra ja volituste kestuse, personali õigused ja kohustused ning põhimääruse muutmise korra.

➤ Nõlvaku Lasteaia arengukava 2020-2025 perioodiks - arengukava on dokument, milles on kirjas lasteaia missioon, visioon ning põhiväärtused ning mis annab ülevaate lasteaia hetkeolukorrast ning määrab kindlaks lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad aastateks 2020-2025.

➤ Nõlvaku Lasteaia kodukord -  Nõlvaku Lasteaia kodukord on koostatud Nõlvaku Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ning lapsevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

➤ Dokumendiregister - Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõude esitamisega. 

➤ Andmekaitsetingimused

 

Nõlvaku Lasteaia tegevus on avalik, mistõttu on teatud osa dokumentidest veebilehel avalikustatud või muul viisil igaühele kättesaadav. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet, mida reguleerib alates 01.04.2020 Nõlvaku Lasteaia dokumentide liigutusskeemi põhine kord.