ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUS

 Õppe-ja kasvatustegevus

 Missioon, visioon, tunnuslause

 Õppeaasta eesmärgid

 Õppemetoodikad

 Õppekava

 Tugiteenused

 

 

 

 

Õppeaasta eesmärgid

2022/23  ÕPPEAASTA PÕHITEEMAD JA ÜLDEESMÄRGID

PÕHITEEMAOlen sõbralik ja hea, ka siis kui sõber teeb mul vea!

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

  • Laps on uudishimulik uurija, oskab teha koostööd, arutleb ning jõuab järeldusteni, läbi mille on laps aktiivne õppije – väärtustame aktiivset õppimist projektõppe kaudu!
  • Laps oskab kirjeldada oma tundeid, saab aru õige ja vale tähendusest ning väärtustab sõprussuhteid – väärtustame vaimset tervist!
  • Laps saab innustust oma kogemustest ja teda ümbritsevast keskkonnast ning väljendab oma meeleolusid ja fantaasiaid julgelt läbi erinevate tegevuste – väärtustame fantaasiamaailma!

ÕPPEAASTA PÕHIVÄÄRTUSED  JA-FOOKUSED:

AKTIIV- JA PROJEKTÕPE - lapse kasvamine iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks isiksuseks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma  arvamusele. Projekt põhineb laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub ühele kindlale teemale. Lapse mõtted pole õiged ega valed, sest lähtuvad tema enda kogemusest. Projekti teemad on lapsele endale huvipakkuvad. Laste algsetel ettepanekutel põhinev kujundatakse õpetajatega koos kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega ettevõtmine.

VAIMNE TERVIS  – laps on heaoluseisundis, milles ta realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, tal on eakohased sotsiaalsed oskused, tänu millele laps tahab ja suudab suhestuda ning kohaneda ümbritseva keskkonnaga, seda tajuda, mõista ja tõlgendada ning vajadusel muuta. Lapsel suhtleb teiste inimestega meeleldi, ta vaimse tervise seisund võimaldab teistest hoolida ja armastada, mis omakorda võimaldab kogeda elu tähenduslikuna ja olla loominguline ning produktiivne õppija.

FANTAASIA – laps saab ise valida mängu teema, vahendid ja sisu. Mängides annab ta mängule oma isiksusliku tähenduse ehk mõtte. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist. Loovmängud, läbi mille saab laste fantaasiamaailm avalduda on rolli-, lavastus- ja ehitusmängud.