ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUS

 Õppe-ja kasvatustegevus

 Missioon, visioon, tunnuslause

 Õppeaasta eesmärgid

 Õppemetoodikad

 Õppekava

 Tugiteenused

 

 

 

 

 

Õppeaasta eesmärgid

2023/24  ÕPPEAASTA PÕHITEEMAD JA ÜLDEESMÄRGID

PÕHITEEMA: Märkan, hoian, sõpra aitan, talle maailma suurelt näitan!

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

·       Laps julgeb avaldada oma mõtteid, tundeid sõprussuhete loomisel ja hoidmisel – väärtustame sotsiaalseid oskuseid!

·       Laps annab läbi oma kogemuste ja aktuaalsete teemade sisendi fantaasiaküllase õpikeskkonna loomiseks – väärtustame laste poolt juhitud loovusmaailma!

·       Laps mõistab, kui tema hoiab loodust, siis loodus hoiab teda – väärtustame puhast loodust!

ÕPPEAASTA PÕHIVÄÄRTUSED  JA-FOOKUSED:

SOTSIAALSED OSKUSED – toetame lapse sotsiaalsete kompetentside arengut: üldist suhtlemise oskust teiste inimestega, täpsemalt suutlikkust sobituda keskkonda, seada sihte ning neid saavutada, osaleda ka komplitseeritud suhtlemissituatsioonides adekvaatselt, luua sõbrasuhteid ning olla hinnatud kaaslane  oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest. Seda selleks, et säilitada positiivseid sotsiaalseid suhteid, toetada eakaaslaste poolset aktsepteerimist ja rahuldust pakkuvat kohanemist sotsiaalses ümbruses mis võimaldab efektiivselt toime tulla erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

LOOVUS JA FANTAASIA – kaasame lapsed tegevuste planeerimisse, tekitame ja hoiame lapses huvi olla tegevuste protsessis osaline ja anname lastele aega iseseisvaks valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduseks. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist. Loovmängud, läbi mille saab laste fantaasiamaailm avalduda on rolli-, lavastus- ja ehitusmängud.

TERVIS LOODUSEST – tagame lastele järjepideva kontakti looduskesskonnaga, seeläbi tagades suureneva subjektiivse heaolu, saavutame ning säilitame kestliku õnnetunde ning hoiame seeläbi head füüsilist- ja vaimset tervist. Harjumuspärase kontakti kaudu loodusega tagame keskkonnahoiu väärtustamise, mis väljendub koos lastega meid ümbritseva looduskeskkonna uurimise läbi. Loome üheskoos õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab loodust hindavate, elusloodusega empatiseerivate ja looduskaitset väärtustavate maailmakodanike kasvamist.