LApsevanemale

Laps tuleb lasteaeda

Lasteaeda vastuvõtmine

Laps läheb kooli

➤ Koolivalmidus

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

➤ Eliis

➤ Kodukord

➤ Teatrietendused

➤ Toitlustamine

➤ Sündmused

➤ Lasteaia tasud

➤ Saue valla soodustused

➤ Huviringid

 

 

 

 

 

Lasteaia tasud

KOHATASU SAUE VALLA SISSEKIRJUTUSE KORRAL

Saue Vallavolikogu määruses Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on kinnitatud vanema osalustasu määr:

Valla munitsipaallasteaia kohatasud 2024. aastal

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 2024. aasta 1. jaanuarist  töötasu alammääraks 820 eurot. Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% töötasu alammäärast, mis on alates 2024. aasta 1. jaanuarist  164 eurot. Sellest tulenevalt muutuvad ka Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

  • täisosalus 164 eurot;
  • 50%-suurune soodustus 82 eurot;
  • 75%-suurune soodustus 41 eurot.
 
Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse, ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.
 
Juhul, kui laps on saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (k.a) vähemalt 3-aastaseks ning lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele alates 1. septembrist järgmised soodustused:
  1. 50% lapsevanema tasutavast osalustasust kuus ehk 2023. aastal maksab vanem 3-8-aastase lapse eest 72,5 eurot kuus;
  2. kui perekonnas on kaks 3-8-aastast last, kes käivad üheaegselt valla lasteaias, siis teise 3-8-aastase lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2023. aastal maksab vanem teise lapse eest 36,25 eurot kuus;
  3. kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on mõlemad vanemad ühised või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus 3-8-aastaste valla lasteaias käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.
 
Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.
 
Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele avaldus järgmistel juhtudel:
  • kolme või enama alaealise lapsega pere puhul ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;
  • kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;
  • 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.
 
Saue valla munitsipaallasteasutuse osalustasu soodustust saab taotleda Arno e-keskkonnas. Taotluse esitamise ikoon on sisseloginud kasutajal leitav rubriigist "Minu lapsed".
 
Soodustuse saamiseks esitatav taotlus kehtib tähtajatult. Vallavalitsus kontrollib andmeid kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam soodustuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.
 
  Oluline on teada, et laste eest, kes ei ole saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (k.a) 3-aastaseks ja kes on arvatud valla munitsipaallasteaia nimekirja alates 1. märtsist 2020, tuleb alates 1. jaanuarist 2023 igakuiselt tasuda 145 eurot osalustasu. Soodustusi on võimalik rakendama hakata selle õppeaasta 1. septembrist, mil laps on 30. septembriks 3 aasta vanune.

Täpsem ja ajakohasem info Saue valla lasteaedade kohatasu arvestuse ja soodustuste kohta Saue Valla kodulehelt!

 

LISAINFO

 

KONTAKT

Lily Roop

haridusspetsialist

E-post: lily.roop@sauevald.ee

Telefon: 5302 1854

----------------------------------------------------------

Majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust (tingimus: leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära 600 eurot). Kontaktisik lastekaitsespetsialist Liis Tooming liis.tooming@sauevald.ee

----------------------------------------------------------

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.
Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest.
Osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu kaotab laps õiguse lasteaiakohale ning tema asemele võetakse järjekorra alusel uus laps.

Saue Vallavalitsuse arveldusarved:

EE021700017001821116    Luminor

 

EE097700771000592478   LHV

 

EE532200001120155821   Swedbank

 

EE781010220028782015   SEB 

 

 

 

Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on
Kersti Kraag
Kersti.Kraag@sauevald.ee
telefon: 5150017

 

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Nõlvaku Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia As. 
Alates 1.novembrist 2023 on lasteaia toidupäeva maksumus 2,5 EURAlates 1.jaanuarist 2024 on lasteaia toidupäeva maksumus 2,54 EURNõlvaku Lasteaia hoolekogu on kinnitanud lapsevanema poolt kaetavaks toidupäeva maksumuseks alates 1.novembrist 2023 1,85 ning alates 1.jaanuarist 2024  1,89. Hoolekogu koosoleku otsus nr 2, 26.10.2023

Saue Vallavolikogu poolt 25. oktoober 2023 sätestatud korralduse järgi Toitlustustoetuse suurus

 

Toidupäeva maksumuse arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks lapsevanema e-posti aadresiile. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.
Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud päevade arvu eest.
Söögiraha võlgnevuse korral üle ühe kuu lõpetatakse lapse toitlustamine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.


Toiduraha tasumine toimub arveldusarvele nr 10220208411229 SEB Pangas.
Toiduraha maksekorraldusele märkida: 
SaajaBaltic Restaurants Estonia AS. 
Selgitusse: lapse nimi ja rühm

Lapsevanem teavitab e- posti aadressil laagri.lasteaed@daily.ee toitlustajat lapse allergiast (esitab arstitõendi) ja muudest ettekirjutistest toidu osas.

Lapse puuduma jäämisest ja lasteaeda naasmisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nõlvaku Lasteaia ruumides on ajutiselt peatatud toitlustusteenus.

 Alates 18.05.2020 toitlustab Nõlvaku Lasteaeda Laagri Lasteaia Köök.

Sellega seoses  palume lapsevanematel eritoitu vajajate laste dieedist teavitada Laagri lasteaia köögi kokk-juhatajat.

Lähtudes tekkinud olukorrast võib esineda menüüs muudatusi.

Vabandame võimaliku ebamugavuse eest ja palume mõistvat suhtumist.

 

Laagri Lasteaia kontakt:

Leili Neemre, Daily söökla kokk – juhataja  

M +372 53070708 

laagri.lasteaed@daily.ee